فایل سلBlog Term

رمضان

خدایا من امسال از رمضان خیلی دور بودم اما انگار رسیدم به این ماه

خدایا هر چقدر هم دور بودم من را به رمضان بعدی برسان، زیر دستانم را بگیر و گناهانم را بسوزان...


منبع:
فایل سل